Dự thảo 13 chuẩn mực kiểm toán (đợt 2) dự kiến ban hành trước 30/6/2012 (09/03/2011)

Thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BTC ngày 13/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc “Uỷ quyền cho Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thực hiện nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kiểm toán Quốc tế hiện hành”, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ban hành Quyết định số 650/QĐ-VACPA ngày 15/5/2009, Quyết định số 870/QĐ-VACPA ngày 14/12/2009 về việc “Thành lập Ban nghiên cứu, cập nhật và Tổ thường trực Ban nghiên cứu, cập nhật Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam”, gồm các chuyên gia từ Văn phòng Hội kiểm toán viên hành nghề Việ t Nam (VACPA), Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính), kiểm toán viên các công ty kiểm toán, giảng viên các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng…, và đại diện một số vụ trong Bộ Tài chính. Tải Dự thảo 13 Chuẩn mực kiểm toán mới tại đây

Năm 2009 và 2010, sau quá trình thảo luận nhóm, thảo luận tập trung, hội thảo lấy ý kiến, Ban nghiên cứu, cập nhật CMKiT Việt Nam của VACPA (“Ban nghiên cứu”) đã lựa chọn, biên tập và trình Bộ Tài chính 9/36 chuẩn mực kiểm toán dự kiến ban hành lại (đợt 1).

Trong năm 2010 và 2011, Ban nghiên cứu đã tiếp tục tổ chức thảo luận nhóm, thảo luận tập trung và lựa chọn, biên tập được 13 chuẩn mực (đợt 2) dự kiến sẽ trình Bộ Tài chính vào tháng 10/2011, bao gồm:

(1)           CMKiT số 250 – Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán

báo cáo tài chính.

(2)          CMKiT số 315 – Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu

biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị.

(3)          CMKiT số 330 – Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá.

(4)          CMKiT số 402 – Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ

bên ngoài.

(5)          CMKiT số 500 – Bằng chứng kiểm toán.

(6)          CMKiT số 501 – Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt.

(7)          CMKiT số 520 – Thủ tục phân tích.

(8)          CMKiT số 530 – Lấy mẫu kiểm toán.

(9)          CMKiT số 550 – Các bên liên quan.

(10)       CMKiT số 610 – Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ.

(11)       CMKiT số 620 – Sử dụng công việc của chuyên gia.

(12)       CMKiT số 700 – Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về BCTC.

(13)        CMKiT số 720– Các thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán.

Căn cứ kết quả thảo luận tập trung toàn bộ thành viên Ban CMKiT (các ngày 3, 8, 15/6/2011) và hội thảo với chuyên gia quốc tế – Bà Katherine Bagshaw, Giám đốc kỹ thuật, Ủy ban kiểm toán của ICAEW (ngày 28, 29/6/2011), Tổ thường trực của Ban CMKiT đã soát xét, biên tập lại 13 dự thảo CMKiT Việt Nam (đợt 2) và đã gửi xin ý kiến các thành viên Ban CMKiT về các chuẩn mực mà thành viên đã trực tiếp tham gia thảo luận tại nhóm. Về cơ bản, các thành viên đều thể hiện sự nhất trí cao với dự thảo chuẩn mực đợt này. Một số góp ý cụ thể, chi tiết của các thành viên (chủ yếu liên quan đến từ ngữ, cách hành văn…) đã được Tổ thường trực tổng hợp và chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo.

Ban nghiên cứu đề nghị các công ty kiểm toán, các thành viên Ban nghiên cứu, cập nhật CMKiT Việt Nam tiếp tục xem xét, cho ý kiến bằng văn bản về dự thảo 13 chuẩn mực nói trên (bản đính kèm). Mẫu Bản tham gia ý kiến tại Phụ lục 1 (đính kèm) và gửi về VACPA Hà Nội trước ngày 15/8/2011 theo địa chỉ:

Văn phòng VACPA Hà Nội

Tầng 3, Nhà Dự án, Số 4 Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

Email : vacpahn@mof.gov.vnĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. / vacpamember@gmail.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Fax: (04)39 724 354

Phần lớn các chuẩn mực dự kiến trình Bộ Tài chính đợt này đều có nội dung rất dài và chi tiết, độ dài thường lớn gấp từ 2-3 lần so với các CMKiT Việt Nam hiện hành. Do đó, để tăng cường hiệu quả cho việc nghiên cứu và đóng góp ý kiến, Ban nghiên cứu đề xuất mỗi công ty kiểm toán có thành viên tham gia Ban nghiên cứu tập trung đóng góp ý kiến cho một số chuẩn mực cụ thể theo phân công tại Phụ lục 2 (đính kèm) và góp ý thêm về các chuẩn mực mà công ty quan tâm. Các công ty không có thành viên tham gia Ban nghiên cứu cần tham gia ý kiến về tất cả các chuẩn mực, trong đó tập trung vào CMKiT số 315, 700 và các đoạn in nghiêng/ các từ in nghiêng trong cả chuẩn mực (là các quy định, hướng dẫn mà Việt Nam có sự sửa đổi, bổ sung so với quốc tế).

Các công ty nên phân công một số kiểm toán viên có kinh nghiệm trong công ty, mỗi kiểm toán viên chịu trách nhiệm xem xét một/một số chuẩn mực, sau đó, tổng hợp các vấn đề thảo luận chung tại công ty để làm cơ sở cho việc đóng góp ý kiến với Ban nghiên cứu. Đối với các thành viên Ban CMKiT, ngoài các chuẩn mực của nhóm mà thành viên đã tham gia, Ban nghiên cứu đề nghị mỗi thành viên cần lựa chọn thêm một số chuẩn mực mà thành viên đánh giá là quan trọng để xem xét và đóng góp ý kiến.

Ý kiến nhận xét, đóng góp của các công ty và các thành viên sẽ được tổng hợp, thảo luận trong Tổ biên tập và sửa đổi, bổ sung dự thảo chuẩn mực (nếu cần) trước khi trình Bộ Tài chính xem xét ban hành.

Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam trân trọng cảm ơn các công ty kiểm toán đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các thành viên tích cực tham gia vào hoạt động của Ban nghiên cứu trong thời gian qua. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán được Bộ Tài chính ban hành sẽ là văn bản pháp lý quan trọng, có ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động nghề nghiệp của mỗi công ty kiểm toán, mỗi kiểm toán viên. Vì sự nghiệp phát triển nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam và sự phát triển Hội VACPA, vì lợi ích của chính các công ty, các kiểm toán viên, Chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đề nghị các Công ty, các thành viên tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc nêu trên.

(Theo VACPA)