Tóm tắt Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (12/24/2011)

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

I. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Phạm vi và đối tượng áp dụng Thông tư này là các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không phải là tội phạm theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011.

II. Hình thức và mức xử phạt: Xem bảng tóm tắt đính kèm.

Phòng nghiệp vụ 5 – Công ty Kiểm toán AS