Quy định mới về kiểm toán ngân hàng, kiểm toán hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng (12/28/2011)

Ngày 15/12/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, đối tượng áp dụng của  Thông tư bao gồm: (i) TCTD (gồm: Ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã; Tổ chức tín dụng phi ngân hàng; Tổ chức tài chính vi mô; Quỹ tín dụng nhân dân có tổng tài sản từ 50 tỷ đồng trở lên tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm liền kề trước năm kiểm toán); (ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iii) Tổ chức kiểm toán độc lập, kiểm toán viên hành nghề, kiểm toán viên và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc kiểm toán độc lập TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; (iv) Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương trong thời gian chưa chuyển đổi theo quy định  của Luật các TCTD thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định đối với ngân hàng.

Về phạm vi kiểm toán, định kỳ hàng năm, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Thông tư này để kiểm toán độc lập 2 nội dung là báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu TCTD sử dụng một hoặc một số dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp sau: TCTD có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; TCTD được xem xét để chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; TCTD được tổ chức lại theo quy định tại Điều 153 Luật các TCTD; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc kiểm toán báo cáo tài chính bán niên, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các công việc kiểm toán khác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

NHNN khuyến khích TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập để kiểm toán đối với các hạn chế nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Liên quan đến thời gian lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, Thông tư quy định rõ: Trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo. Trường hợp tổ chức kiểm toán độc lập đã được lựa chọn nằm trong Danh sách không được kiểm toán cho năm tiếp theo do NHNN công bố, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán khác đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này để thay thế. Thời hạn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thay thế tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày NHNN công bố danh sách không được kiểm toán.

Về nội dung kiểm toán độc lập, đối với báo cáo tài chính của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm toán: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kiểm toán: Kiểm toán tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, quy định của NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Kiểm toán hoạt động đối với hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm bảo đảm các yêu cầu sau: Hiệu quả và an toàn hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực; Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về thẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập; Ý kiến, kết quả kiểm toán; Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập; Tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc kiểm toán độc lập đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và thay thế Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế về kiểm toán độc lập đối với TCTD. Đối với những hợp đồng kiểm toán được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật được tiếp tục thực hiện theo các thoả thuận đã ký kết.

(Theo www.sbv.gov.vn)