Thông báo về kỳ thi KTV 2012 (06/03/2012)

Trong công văn số 073-2012/VACPA ngày 26/4/2012 của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam về việc mời tham dự lớp học ôn thi KTV và hành nghề kế toán năm 2012 tại Hà Nội và TP.HCM đã nêu trong phần đối tượng học:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 10% tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khoá học trở lên; Hoặc có chứng chỉ kế toán, kiểm toán do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định được Bộ Tài chính chấp nhận; Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 02 năm trở lên tính từ năm tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến năm đăng ký dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kiểm toán…”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Bộ Tài chính tại cuộc họp Giám đốc các công ty kiểm toán ngày 15/5/2012, đối tượng học và dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kiểm toán được điều chỉnh như sau: “Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khoá học trở lên; Hoặc có chứng chỉ kế toán, kiểm toán do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định được Bộ Tài chính chấp nhận; Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 03 năm trở lên tính từ năm tốt nghiệp ghi trên bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến năm đăng ký dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kiểm toán…”.

Do “Thông tư quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán” đang trong quá trình xét duyệt ban hành để áp dụng cho kỳ thi năm 2012 nên có thể có sự thay đổi. VACPA sẽ thông báo kịp thời để bạn đọc xem xét quyết định.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ kịp thời thông báo ngay sau khi có văn bản chính thức từ Bộ Tài chính