Văn bản mới
Các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuất được sử dụng làm xe cứu thương... Theo quy định mới của Bộ Tài chính, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ có một số điều chỉnh. Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB). Ngoài những nội dung đã và đang thực hiện tại Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính, Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn bổ sung thêm về giá tính thuế TTĐB được bổ sung, cụ thể như sau:
Biểu mẫu kế toán