Các hoạt động Tư vấn khác

Mối quan tâm của Quý vị

Quý vị đang tìm kiếm cơ hội để tăng thêm giá trị trong kinh doanh bằng hình thức mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp

Quý vị muốn bán tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp hoặc thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh của mình

Ngành nghề của Quý vị đang gặp khó khăn do toàn cầu hóa và cạnh tranh nên Quý vị đang tìm kiếm các cơ hội kinh doanh lâu dài mang tính chiến lược

Quý vị đang tham gia vào quá trình cổ phần hóa và đang cần thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả

Nhà đầu tư nước ngoài đang muốn thành lập Công ty/ Chi nhánh/ Văn phòng đại diện ở Việt Nam

Quý vị đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề lao động, thuế thu nhập cho nhân viên nước ngoài và nhân viên trong nước
Năng lực của chúng tôi

Đội ngũ của chúng tôi gồm những kiểm toán viên hành nghề và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp đã từng làm việc trong các tập đoàn kiểm toán và tư vấn hàng đầu trên thế giới.
Những lợi thế này cho phép VIHAAC tập hợp được nguồn nhân lực có thể cung cấp các dịch vụ vừa phù hợp với đặc điểm của Việt Nam vừa theo các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu trên thế giới.

Dịch vụ của chúng tôi

Mua bán và sáp nhập

Tư vấn quản lý doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp

Lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Dịch vụ quản lý rủi ro

Dịch vụ tính lương

Dịch vụ tuân thủ về lao động

Tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ giấy phép