Tư vấn quản trị TCDN

Mối quan tâm của quý vị

Quý vị đang muốn tái cơ cấu lại doanh nghiệp

Quý vị đang có những dấu hiệu bất ổn về tài chính, các vấn đề quản lý, điều hành chưa đạt hiệu quả

Quý vị đang muốn xây dựng lại hệ thống kiểm soát nội bộ

Năng lực của chúng tôi

Với phương châm “chung một niềm tin” các chuyên viên của chúng tôi luôn có mặt trong suốt quá trình tư vấn và sau khi  kết thúc nghiệp vụ nhằm đảm bảo sự trợ giúp tối đa cho khách hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn tổ chức quản lý và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm theo yêu cầu của Nhà quản lý;

Tư vấn đầu tư (đầu tư mua bán doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán) dưới góc nhìn tài chính;

Tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ, lập mẫu biểu báo cáo phục vụ cho công tác quản trị nội bộ;

Tư vấn xây dựng các kế hoạch tài chính, giải quyết các quan hệ tài chính theo hướng có lợi cho sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn tiền và nguồn lực tài chính doanh nghiệp;

Tư vấn xây dựng bộ máy tài chính, phân cấp tài chính theo nhu cầu quản lý doanh nghiệp;

Tư vấn về tuyển chọn, sử dụng, cập nhật kiến thức cho nhân viên tài chính, kế toán;

Tư vấn về công tác tài chính khi doanh nghiệp chuyển đổi tổ chức, thay đổi mô hình quản lý hay hình thức sở hữu.