Tư vấn về Thuế

Mối quan tâm của Quý vị

Quý vị không chắc chắn doanh nghiệp của mình có tuân thủ với các quy định hiện hành hay không

Chi phí cho việc tuân thủ của doanh nghiệp đang vượt ngoài tầm kiểm soát

Quý vị muốn có kế hoạch đào tạo nhân viên nhằm nắm bắt được yêu cầu mới về việc tuân thủ

Các quy định dự thảo có thể làm mất lợi thế cạnh tranh của Quý vị

Quý vị quan tâm đến rủi ro về uy tín của doanh nghiệp mình do không tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước

Quý vị muốn xác nhận rằng bộ phận bán hàng của mình đang tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành


Năng lực của chúng tôi

VIHAAC hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của Quý vị. Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, VIHAAC đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ quan thuế các cấp.
VIHAAC luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

Quản lý rủi ro về thuế

Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói

Hỗ trợ quyết toán thuế

Soát xét về thuế và nộp hồ sơ tuân thủ

Xin ưu đãi thuế

Xây dựng cấu trúc thuế

Soát xét tờ khai thuế do doanh nghiệp/ cá nhân tự lập

Lập tờ khai thuế cho cá nhân, cho cả người kê khai bên ngoài

Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế

Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

Lập kế hoạch chiến lược về thuế

Tư vấn khách hàng các ảnh hưởng về thuế đối với các hợp đồng dự tính hoặc các quyết định tài chính

Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán

Đóng vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về thuế