Chương trình thực hiện công tác kiểm toán

Giai đoạn 1: Giai đoạn lập kế hoạch – Hiểu biết về thực trạng chung của Quý Công ty

Khi bắt đầu công việc kiểm toán chúng tôi tổ chức gặp gỡ với đại diện Ban giám đốc của Quý Công ty và các nhà quản lý liên quan đến công tác kiểm toán. Những cuộc gặp mặt này bao gồm cả việc khảo sát, kiểm tra tổng quát các thủ tục của việc kiểm toán, kế hoạch thực hiện và thời gian cho công việc. Cuộc gặp mặt cũng được tập trung vào việc để đạt được sự hiểu biết cơ bản về quá trình hoạt động và kinh doanh cùng các đặc thù của Quý Công ty, những khó khăn, thuận lợi của Quý Công ty trong sản xuất kinh doanh nhằm bổ sung đầy đủ hơn cho những hiểu biết của chúng tôi; Xem xét việc áp dụng các công nghệ hỗ trợ trong quản lý tài chính kế toán như phần mềm tin học, hệ thống truyền dữ liệu… qua đây kế hoạch thực hiện sẽ được chi tiết, rõ ràng và chính xác hơn.

Giai đoạn 2: Kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý, kiểm soát của Quý Công ty

Dựa trên những tìm hiểu đạt được trong Giai đoạn 1 ở trên, chúng tôi tiến hành kiểm tra các kiểm soát mang tính pháp lý đã được thực hiện tại Quý Công ty (Kiểm tra đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Công ty để xem hệ thống hoạt động có hiệu quả hay không và/hoặc hiệu quả đến mức độ nào? có tuân thủ đúng các quy định trong chính sách của Công ty hay không; việc bảo mật dữ liệu cũng như quản lý dữ liệu bằng các giải pháp về công nghệ thông tin…); các thủ tục và hoạt động trong các mảng quan trọng của hệ thống báo cáo tài chính của Quý Công ty. Mục đích của việc kiểm tra các thủ tục và các hoạt động nhằm quyết định xem những kỹ thuật mà kiểm toán viên sẽ áp dụng với chức năng đảm bảo tính chính xác của công tác hạch toán cũng như tính hiệu quả trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi tiến hành kiểm tra thông qua việc kết hợp các kỹ thuật như phân tích, so sánh, xác nhận, điều tra, tính toán, phỏng vấn, quan sát và kiểm tra thực tế… đồng thời quyết định áp dụng những giải pháp phù hợp nhất để tiếp cận việc xử lý các dữ liệu của các đơn vị có sử dụng hỗ trợ của công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu qua phân tích và hỗ trợ của các chuyên gia tin học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những điều chỉnh kế hoạch thích hợp đối với những đơn vị có áp dụng sâu những giải pháp hỗ trợ của công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính kế toán.

Giai đoạn 3: Thực hiện các thủ tục phân tích, kiểm tra chi tiết, tổng hợp hồ sơ, trao đổi kết quả và phát hành báo cáo kiểm toán

–               Tham dự các cuộc kiểm kê tài sản của Quý Công ty và thực hiện các kỹ thuật cần thiết khi thực hiện việc chứng kiến kiểm kê để đảm bảo về tính hiện hữu cũng như xem xét tình trạng thực tế của tài sản (Hàng tồn kho, tiền mặt, tài sản cố định…).

–               Đề nghị Quý Công ty cung cấp danh sách số dư công nợ của các đối tượng liên quan để gửi thư xác nhận công nợ phải thu, phải trả hoặc thực hiện việc thu thập các đối chiếu xác nhận công nợ phải thu và phải trả với các đối tượng liên quan (nếu đã có).

–               Kiểm tra Bảng cân đối kế toán của Công ty, xác định tính trung thực hợp lý của các số dư cho từng khoản mục trọng yếu trên các báo cáo.

–               Thẩm tra các số liệu trình bày trên báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty phù hợp với các quy trình hạch toán nhằm khẳng định tính hợp lý của quy trình và tính trung thực của các kết quả được xác định trên các báo cáo.

–               Kiểm tra tính đúng đắn của quá trình lưu chuyển dòng tiền trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh năm tài chính của Công ty đảm bảo rằng luồng tiền và kết quả kinh doanh là đảm bảo tính hợp lý; tình hình tài chính Công ty phù hợp với luồng tiền mà Công ty đã duy trì trong năm.

–               Kiểm tra việc trình bày và thuyết minh Báo cáo tài chính đảm bảo phù hợp với chế độ và chuẩn mực kế toán; đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các số liệu được thuyết minh, phân tích và đánh giá đối với tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty, tại thời điểm lập báo cáo.

–               Hoàn thiện Biên bản kiểm toán tại Văn phòng Quý Công ty ngay sau thời gian kiểm toán và tiến hành thống nhất với Quý Công ty ngay sau đó;

–               Phát hành Báo cáo kiểm toán dự thảo và báo cáo kiểm toán chính thức Báo cáo tài chính năm của Quý Công ty, Thư Quản lý (nếu có) đề cập tất cả những vấn đề mà kiểm toán viên cho rằng cần cải tiến nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý.

Thời gian thực hiện kế hoạch công việc chung

Cuộc kiểm toán dự kiến được triển khai ngay sau khi Kế hoạch kiểm toán do VIHAAC lập được hai bên thông qua. Thời gian cuộc kiểm toán được thực hiện đúng theo kế hoạch trong điều kiện các hồ sơ kế toán được sắp xếp và cung cấp kịp thời theo yêu cầu của Kiểm toán viên.

Các bước công việc sẽ đảm bảo quá trình kiểm toán được thực hiện đầy đủ nội dung với các giai đoạn như sau:

Nội dung
Giai đoạn 1: Giai đoạn lập kế hoạch.

Tìm hiểu thực trạng hoạt động và kinh doanh của Công ty

Đánh giá công tác quản lý tài chính và hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty
Lập kế hoạch, chương trình kiểm toán tại Công ty
Giai đoạn 2: Kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát
Kiểm tra hệ thống kiểm soát của Công ty – đánh giá tính hiệu quả của hệ thống.
Kiểm tra công tác hạch toán, quản lý tài sản của Công ty .
Kiểm tra cơ bản các sổ sách, tài liệu tại Công ty
Hoàn thiện kế hoạch, chiến lược và chương trình kiểm toán.
Giai đoạn 3: Kiểm tra báo cáo tài chính, trao đổi kết quả, tổng hợp hồ sơ và phát hành báo cáo

Tham dự chứng kiến kiểm kê tài sản của Công ty

Kiểm tra cơ bản các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và các các khoản mục hoặc chu trình kinh doanh của Công ty trên cơ sở hồ sơ kế toán và các điều tra khác bằng các kỹ thuật phân tích, so sánh, xác nhận, điều tra, tính toán lại… theo chương trình kiểm toán đã soạn thảo và hoàn thiện của các giai đoạn trước;
Thảo luận trao đổi với các nhà quản lý về các vấn đề cần làm rõ;
Hoàn thiện và Soát xét hồ sơ kiểm toán và Báo cáo kiểm toán;
Trao đổi kết quả thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu; thống nhất các điều chỉnh.
Phát hành báo cáo dự thảo
Phát hành báo cáo chính thức

Thư quản lý:

Cùng với việc kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý của các số liệu trên báo cáo tài chính; các kiểm toán viên sẽ có cơ hội tìm hiểu, kiểm tra và đánh giá về cơ chế hoạt động quản lý cũng như sự tuân thủ, tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Công ty, những vấn đề phát hiện về những yếu điểm trong các hệ thống này sẽ được các Kiểm toán viên tổng hợp lại gửi Ban Giám đốc cùng những đề xuất về hướng giải quyết khắc phục chúng tại Thư quản lý của chúng tôi.

Nhân sự thực hiện:

Các nhân viên trong nhóm kiểm toán sẽ được lựa chọn dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng phù hợp với công tác kiểm toán các Công ty có mô hình tương tự với Quý Công ty. VIHAAC sẽ cung cấp một dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam cùng với sự hiểu biết đối với các quy định của nhà nước trong công tác quản lý tài chính, những hướng dẫn nghề nghiệp quy định trong các chuẩn mực kế toán.