Phạm vi và yêu cầu công tác kiểm toán

1. Phạm vi của công việc:

Kiểm tra xác nhận tính trung thực, hợp lý của các số liệu được trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty. Nêu lên những điểm hạn chế trong hệ thống quản lý và kiểm soát của Công ty trong các năm qua và đưa ra những khuyến nghị nhằm khắc phục những điểm hạn chế đó.

2. Các văn bản pháp quy liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính

–          Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập; Nghị định 133/2005/NĐ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2004 về Kiểm toán độc lập; Nghị định 30/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập.

–          Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính về việc “kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Doanh nghiệp”;

–          Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp;

–          Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Việt Nam;

–          Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận;

–          Các văn bản quy phạm về luật thuế hiện hành (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân…).

–          Văn bản Luật;

–          Và các văn bản pháp lý liên quan khác.

3. Mục đích, yêu cầu của Quý Công ty đối với công tác kiểm toán:

Mục đích: Lựa chọn một hãng kiểm toán độc lập chuyên ngành có đủ năng lực để cung cấp cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm đến Công ty.

Mục tiêu: Nhằm đạt được mức đảm bảo hợp lý rằng:

–          Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm của Quý Công ty phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng lưu chuyển tiền tệ của đơn vị được kiểm toán.

–          Báo cáo tài chính lập theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

–          Kiểm toán viên đưa ra nhận xét về Báo cáo tài chính cho năm tài chính năm của Công ty;

–          Đưa ra các phát hiện, các điểm yếu trong hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và các khuyến nghị phù hợp nhằm giúp Công ty kiện toàn hệ thống kiểm toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị mình.