Kiểm Toán & Đảm Bảo

Kiểm toán theo luật định Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Kiểm toán báo cáo lập theo chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) Soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính Dịch vụ thực hiện các thủ tục thóa thuận trước Kiểm tra thông tin tài chính tương lai
Phương Pháp Kiểm Toán Của VIHA

nhu cầu mong muốn của khách hàng - trách nhiệm của chúng tôi - các chuẩn mực nghề nghiệp

GIÁ TRỊ - TRI THỨC - LÀM VIỆC THEO NHÓM

xây dựng mục tiêu dự án

1. cùng xây dựng mục tiêu với khách hàng
2. đề cử các nhóm kiểm toán tham gia phục vụ khách hàng

tìm hiểu quy trình kinh doanh của khách hàng và xây dựng chiến lược kiểm toán

rủi ro tiềm tàng. 8. tiến hành đánh giá và điều chỉnh các biện pháp.
3. tìm hiểu công việc kinh doanh của khách hàng. 4. đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ chung và khả năng xảy ra gian lận.
5. xây dựng chiến lược kiểm toán. hoạt động kinh doanh của khách hàng. 5. xây dựng chiến lược kiểm toán.
rủi ro kiếm soát.
6. tìm hiểu và đánh giá các quy trình nghiệp vụ quan trọng của khách hàng và các biện pháp kiểm soát liên quan.
7. tiến hành kiểm tra hệ thống kiểm soát.

thực hiện các thủ tục kiểm toán.

9. tiến hành các thủ tục phân tích thông tin. 11. tiến hành các thủ tục kiểm toán.
10. tiến hành các thủ tục kiểm toán chi tiết.

kết luận kiểm toán & kết quả công việc.

12. kết luận kiểm toán. 13. đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng.
14. đánh giá kết quả công việc kiểm toán do chúng tôi thực hiện.

tổng hợp đánh giá rủi ro

đưa ra các khuyến nghị có giá trị cho khách hàng