Tư Vấn Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ

Rà soát quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ Kiểm toán nội bộ Tư vấn quản trị rủi ro Soát xét và cải thiện hệ thống kế toán
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

1. rà soát quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hỗ trợ Công ty xác định và hiểu rõ các rủi ro tiềm tàng trong các quy trình chính và đồng thời đánh giá liệu các biện pháp kiểm soát hiện tại có đầy đủ và hiệu quả để giảm thiểu rủi ro:
 • Rà soát thiết kế của hệ thống kiểm soát
 • Đánh giá tính hiệu quả của quy trình hoạt động
 • Rà soát trước và sau khi triển khai các kiểm soát nội bộ
 • Văn bản hóa các quy trình và lập Sổ tay hoạt động
Tư vấn rà soát, xây dựng quy trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận hành cho doanh nghiệp như:
 • Quy trình bán hàng và thu tiền, phát hành hóa đơn
 • Quy trình mua hàng và thanh toán
 • Quy trình quản lý hàng tồn kho và tính giá thành
 • Quy trình quản lý nhân sự và tiền lương
 • Quy trình quản lý tài sản
Thực hiện thay doanh nghiệp một số quy trình kinh doanh nhằm tối ưu chi phí, tinh gọn vận hành, giảm áp lực quản trị nhân sự.

2. Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ hỗ trợ Công ty có cái nhìn độc lập và khách quan trong việc đánh giá liệu hệ thống kiểm toán nội bộ đã được thiết kế, triển khai và hoạt động một cách hiệu quả.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài

Đồng hành với Công ty để đánh giá rủi ro doanh nghiệp, xác định các khu vực chịu ảnh hưởng lớn và triển khai kế hoạch kiểm toán phù hợp để giảm thiểu rủi ro thông qua các giải pháp:
 • Thực hiện đánh giá nhu cầu kiểm toán
 • Xây dựng Điều lệ kiểm toán nội bộ
 • Xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ
 • Rà soát về hoạt động kiểm toán nội bộ
 • Thực hiện đầy đủ chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA
Dịch vụ đồng kiểm toán nội bộ: cung cấp nguồn nhân lực để bổ sung cho bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty, bao gồm:
 • Chuyên gia về quản lý dự án
 • Chuyên gia trong những mảng hoạt động đặc biệt như nhân sự, tăng cường hiệu quả hoạt động, điều tra và gian lận
 • Các kiểm toán viên nội bộ có kinh nghiệm có thể hoạt động độc lập
Dịch vụ nâng cao tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ: giúp rà soát hiệu quả và sẽ giúp cải thiện và nâng cao chất tượng của bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty thông qua
 • So sánh với các thông lệ thực hành kiểm toán nội bộ tốt nhất
 • Đánh giá tính hiệu quả và giá trị mang lại của bộ phận kiểm toán nội bộ.
 • Đưa ra các tư vấn có tính thực tiễn nhằm cải thiện chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp.
 • Đưa ra ý kiến đảm bảo với Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán về liệu chức năng kiểm toán nội bộ đã có đủ nguồn lực cần thiết và được quản lý phù hợp.
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

3. tư vấn quản trị rủi ro.

Dịch vụ quản trị rủi ro của chúng tôi sẽ giúp Công ty cải thiện cách thức tiếp cận đối với quản trị rủi ro đến việc triển khai quản lý rủi ro trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, bao gồm:
 • Đánh giá khung quản trị rủi ro
 • Thực hiện đánh giá rủi ro trên toàn bộ doanh nghiệp
 • Xây dựng Chính sách về rủi ro, Khung rủi ro và Tuyên bố về khẩu vị rủi ro
 • Hỗ trợ Công ty thực hiện các quy trình giảm sát và kiểm soát hiệu quả
 • Đánh giá văn hóa rủi ro
 • Đánh giá độ trưởng thành rủi ro

xây dựng sơ đồ tổ chức bộ phận tài chính - kế toán.

Tư vấn xây dựng sơ đồ tổ chức bộ phận tài chính - kế toán tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với đặc thù kinh doanh của tổ chức

xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí của bộ phận tài chính - kế toán.

Tư vấn xây dựng bảng mô tả công việc: cụ thể, toàn diện, phân chia công việc không chồng chéo và đáp ứng nguyên tắc phân công, phân nhiệm.
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

xây dựng bộ quy trình tài chính - kế toán

Tư vấn xây dựng bảng mô tả công việc: cụ thể, toàn diện, phân chia công việc không chồng chéo và đáp ứng nguyên tắc phân công, phân nhiệm.

đánh giá chất lượng nhân sự tài chính - kế toán

Phỏng vấn, rà soát đội ngũ nhân sự tài chính - kế toán nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức cũng như nhận diện các kiến thức, kỹ năng cần phải kịp thời đào tạo bổ sung.