Tư Vấn Quản Trị Tài Chính

1. TƯ VẤN XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH

 • Xây dựng bộ chỉ số tài chính quan trọng phù hợp với hoạt động kinh doanh của đơn vị và thông lệ ngành.
 • Xây dựng mô hình tài chính trung và dài hạn phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của đơn vị.
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách trên cơ sở các kế hoạch hoạt động của các khối, phòng, bộ phận hàng năm.
 • Xây dựng kế hoạch dòng tiền hàng năm và chi tiết đến từng tháng để kiểm soát hiệu quả và điều phối dòng tiền thu/chi.
 • Thiết lập quy trình phối hợp giữa các khối, phòng, bộ phận trong việc tổ chức xây dựng mô hình tài chính.
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA

2. TƯ VẤN XÂY DỰNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ & PHÂN TÍCH

 • Xây dựng bộ chỉ số tài chính/phi tài chính quan trọng (KPIs) để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, vận hành.
 • Xây dựng bộ định mức, hạn mức để kiểm soát chi phí đầu tư/hoạt động.
 • Thiết lập các mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, vận hành, tối ưu hóa dòng tiền.
 • Thiết lập quy trình phối hợp giữa các khối, phòng, bộ phận trong việc tổ chức xây dựng và phân tích báo cáo quản trị.

3. TƯ VẤN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP

 • Cung cấp cho bên mua và bên bán các tư vấn và hỗ trợ liên quan đến các bước của giao dịch mua bán và sáp nhập.
 • Lập kế hoạch thoái vốn nhằm cải thiện các “vấn đề” nhằm nâng cao giá trị của doanh nghiệp trước khi thoái vốn.
 • Rà soát và đánh giá tài chính của bên bán để tạo tiền đề cho bên mua đưa ra quyết định đầu tư với mức giá mua hợp lý.
 • Rà soát và đánh giá thương mại nhằm đưa ra những tư vấn có giá trị nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp.
 • Cấu trúc giao dịch nhằm đảm bảo cơ cấu giao dịch được tối ưu, bao gồm và không giới hạn ở việc phối hợp chặt chẽ với nhóm tư vấn pháp luật và thuế.
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA